Do każdej z czterech części różańca są dwie wersje rozważań


Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w do-mu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształto-wać z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie «ukształtuje» (por. Ga 4, 19). To działanie Maryi, oparte całkowicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu pod-porządkowane, «nie przeszkadza w żaden sposób bezpośred-niej łączności wiernych z Chrystusem, ale ją umacnia». Jest to jasna zasada wyrażona przez Sobór Watykański II... A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicie-lowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Naj-świętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa». Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie jawią się tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystusa!
Jan Paweł II – Rosarium Virginis Mariae

CZĘŚĆ I – RADOSNA
wersja pierwsza

Tajemnica pierwsza – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
„Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.”
W chwili zwiastowania pojawił się w sercu Maryi lęk. Lęk przed tajemniczym działaniem Boga. Lęk przed wielko-ścią powołania, lęk przed aniołem, który się ukazał??? Anioł uspokaja Maryję. Wzywa do odwagi, do męstwa.
Lęk często paraliżuje człowieka i sprawia, że nie podej-mujemy dobra, które możemy uczynić. Nie wypełniamy woli Boga. Lęk powoduje, że często nie sprzeciwiamy się złu. Lęk sprawia, że często wybieramy grzech. Lęk sprawia, że wielu młodych ludzi sięga po alkohol lub narkotyk.
Prośmy o ducha męstwa dla nas tutaj zebranych.
Tajemnica druga – Nawiedzenie świętej Elżbiety
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. A po trzech mie-siącach wróciła do Nazaretu i wówczas Józef zorientował się, że jest brzemienna. Wtedy ukazał mu się anioł i rzekł: „Józe-fie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki: albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”.
Również w sercu Józefa pojawił się lęk i podobnie jak przy zwiastowaniu anioł wzywa go, by się nie lękał. Sługa Boży Jan Paweł II u progu swego pontyfikatu wołał do całe-go świata: „Bracia i Siostry! Nie lękajcie się przyjąć Chry-stusa i władzę Chrystusa... Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi... Nie lękajcie się! Chrystus wie co jest w człowieku. On jeden!”
Módlmy się, aby cały świat i wszyscy ludzie przyjęli Chrystusa do swoich domów i serc tak jak uczyniła to Elż-bieta.

Tajemnica trzecia – Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
Anioł rzekł do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”.
Ponownie anioł wzywa do odwagi. Tym razem wezwanie to jest skierowane do pasterzy. Krucjata Wyzwolenia Czło-wieka w swoim herbie nosi zawołanie: „Nie bójcie się” Nie bójcie się zrezygnować z jednego kieliszka alkoholu, nie bój-cie się abstynencji. Ona podjęta z miłości do braci może po-móc zniewolonym, może przyczynić się do zmiany obycza-jów w Polsce.

Tajemnica czwarta – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
Być może w sercu Maryi pojawił się lęk, gdy usłyszała słowa proroctwa Symeona: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszą miecz przeniknie”.
Krzyż w naturalny sposób wzbudza lęk. Krzyż jest zna-kiem sprzeciwu. Chrześcijanin jest naznaczony krzyżem. W swoim życiu musi spotkać się z krzyżem. Krzyż jest zna-kiem zbawienia. Na nim zawisł Chrystus. W herbie Krucjaty znajduje się krzyż. Krucjata, której celem jest wyzwolenia człowieka z nałogu, odbywa się pod znakiem krzyża. Absty-nencja może być przyjęciem krzyża, ale jakże błogosławiony to krzyż skoro pomnaża miłość, daje wolność i przywraca godność człowiekowi

Tajemnica piąta – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
„Jego Matka, Maryja, rzekła do Niego: Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
I znów w sercu Maryi mógł pojawić się lęk. Lęk o swoje dziecko. Lęk, czy nie zaniedbała swego powołania, lęk, że już wypełnia się proroctwo Symeona o bólu serca. Bóg nie szczędził Maryi lęku. We wszystkich jednak próbach Maryja wykazywała wielkie męstwo i odwagę i mimo lęku konse-kwentnie wypełniała wolę Bożą. Wielu ludzi usiłuje swój lęk i ból serca złagodzić alkoholem.
Módlmy się o to, aby nie szukali środka znieczulającego, ale by jak Maryja mimo bólu szukali Jezusa w swoim życiu.
 
CZĘŚĆ I – RADOSNA
wersja druga

Tajemnica pierwsza – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela świata. W poko-rze swej była gotowa wypełnić wolę Boga. „Oto ja służebni-ca Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Na to zawołanie Słowo staje się Ciałem. Dokonuje się cud Wciele-nia Syna Bożego.
Wola Boga to pierwsza zasada naszego życia. Maryja jest dla nas wzorem posłuszeństwa i uległości wobec zamiarów Boga.
Polecamy Ci, Panie, kandydatów na członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby na wzór Maryi Jutrzenki Wol-ności pełniej realizowali swą wolność w zjednoczeniu z Twoją wolą.

Tajemnica druga – Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ledwie Maryja przyjęła pod swe serce Zbawiciela, podą-ża pospiesznie w góry do domu Elżbiety, by podzielić się radosną nowiną. Elżbieta z wdzięcznością oddaje cześć Mat-ce swego Odkupiciela: „Błogosławiona jesteś między nie-wiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Niena-rodzony Chrzciciel porusza się w łonie.
Maryja w swym radosnym oddaniu roznosi wszędzie bło-gosławieństwo Chrystusa. Ta radosna troska o innych, to bezinteresowna współpraca w zbawczym dziele. Polecamy Ci, Panie, członków Diakonii Wyzwolenia Człowieka, aby potrafili nieść posłanie miłości wszystkim wątpiącym i zniewolonym.

Tajemnica trzecia – Narodzenie Pana Jezusa
W stajni betlejemskiej przychodzi na świat Zbawiciel. Je-go Matka owija Go w pieluszki i kładzie w żłobie. Pan przy-chodzi do swojej własności, a swoi Go nie przyjmują. Maryja znosi wszystko bez szemrania i skargi. Wszystko oddaje Zbawicielowi. Uciążliwą drogę, ubóstwo, opuszczenie, brak miłości. Tu, w stajni betlejemskiej, Maryja uczy nas jak od-dać się Bogu.
Polecamy Ci, Panie, zniewolonych przez nałogi, aby po-trafili powierzyć Tobie swoją słabość i umocnieni Twoją mi-łością wzbudzili w sobie pragnienie wyzwolenia.

Tajemnica czwarta – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Prawo wymagało tej ceremonii. Maryja nie tylko spełnia przepis Starego Przymierza, ale sprawia, że ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni staje się dla nas znakiem, że w Kościele jest Chrystus i jest ofiarowany Ojcu podczas każdej Mszy świętej.
Panie Jezu, dziękujemy Twojej Matce, że przyniosła Cię do świątyni. Dziękujemy, że Jesteś w naszych kościołach. To Twoja Matka przyprowadza nas do Ciebie. Pragniemy zaw-sze być z Tobą.
Polecamy Ci, Panie, rodziny alkoholików, aby nie tracąc nadziei potrafiły ofiarować Tobie trud swojego życia. Udziel im daru wytrwałej modlitwy o trzeźwość.
 
Tajemnica piąta – Odnalezienie Pana Jezusa
Z jakim bólem i troską Maryja szukała swego Syna. To, że Jezus się zgubił, sprawiło Jej ogromne cierpienie. Znalazła Go w świątyni.
I my możemy zgubić Zbawiciela – przez grzech. Wtedy możemy udać się do domu Boga, aby znaleźć tam Jezusa. A On będzie nas nauczał.
Dziękujemy Ci, Panie, że Matka Twoja nauczyła nas dro-gi do Ciebie.
Polecamy Ci wyzwolonych z nałogów, aby ci, którzy od-naleźli drogę do Ciebie, znajdowali w Tobie umocnienie w dobrych postanowieniach.
 
CZĘŚĆ II – ŚWIATŁA
wersja pierwsza

Tajemnica pierwsza – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Do Jezusa wychodzącego z wód Jordanu odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodoba-nie” (Łk 3, 22). Do każdego z nas od chwili chrztu Bóg mó-wi: ‘jesteś moim dzieckiem. Masz prawo mówić do Mnie: Abba, Ojcze’ „A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz sy-nem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 7). Być chrześcijaninem to znaczy być dzieckiem Bo-ga. Być dzieckiem Boga to znaczy być prawdziwie wolnym. Być chrześcijaninem to niezwykła godność. Tę godność trzeba szanować. Dar dziecięctwa Bożego w sobie trzeba pie-lęgnować i rozwijać.
Tak wiele naszych braci i sióstr poniża godność dziecka Bożego. Pijani, używający przemocy, pławiący się w seksie, hazardzie niszczą godność dziecka Bożego w sobie.
Módlmy się o łaskę wyzwolenia dla wszystkich uzależ-nionych od alkoholu, narkotyków, mediów, gier komputero-wych, aby nie poniżali w sobie godności dziecka Bożego.

Tajemnica druga – Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
Szczególną godność Jezus nadał małżeństwu i rodzinie. Swoją obecnością w Kanie Galilejskiej i ustanawiając Sa-krament Małżeństwa uczynił wspólnotę małżeńską miejscem wzrastania w miłości, która wznosi człowieka ku Bogu. Wspólnota małżeńska jest miejscem szczególnej obecności Jezusa. On swoją łaską pragnie przemieniać codzienne troski małżonków w wino łaski, dzięki której razem zbliżają się do domu Ojca. Małżonkowie kochając się wzajemnie obdaro-wują miłością swoje dzieci, aby i one mogły, gdy dorosną, stać się darem dla innych, dla Boga i dla drugiego człowieka. Codzienne życie małżeńskie uczy miłości czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Miłość małżeńska tak często jest niszczona przez pijań-stwo. Media zabierają dzieci rodzicom. Niesprawiedliwe prawa społeczne zabierają rodziców dzieciom.
Módlmy się za rodziny, zwłaszcza doświadczające osła-bienia miłości spowodowanego pijaństwem, aby odrodziła się w nich jedność i miłość.

Tajemnica trzecia – Jezus głosi prawdę o Królestwie Bożym i wzywa do nawrócenia
Jezus mówi: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-snych... Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (por. Łk 21, 34-36). „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Wszy-stkie słowa Jezusa są jak ziarno rzucone w glebę. Glebą są nasze serca. Może to być gleba jak droga. Asfaltowa, twarda, po której nieustannie przemieszczają się samochody pełne towarów z królestwa tego świata. Na takiej glebie nic nie wy-rośnie. Może to być gleba płytka. Łatwo przyjmująca słowo, zachwycająca się nim, ale bez korzeni. Może to być gleba, na której rosną ciernie. I nawet gdy ktoś wysłucha słowa to tro-ski doczesne, problemy codzienne, drobne przywiązania po-wodują, że słowo nie wzrasta i nie wydaje plonu. Może w koń-cu nasze serce jest glebą żyzną wydającą plon wielokrotny. Módlmy się, aby serca chrześcijan w naszej parafii były urodzajną glebą i by wydawały wieloraki plon dobrych czy-nów.

Tajemnica czwarta – Przemienienie na Górze Tabor
Apostołowie obecni z Jezusem na Górze Tabor usłyszeli słowa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7). Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mo-jej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie praw-dę, a prawda was wyzwoli”. Drogą do wyzwolenia jest trwa-nie w prawdzie. Trwanie w nauce Jezusa. Trwać w nauce Jezusa to znaczy trwać w Nim. Trwać w Jezusie oznacza stopniowe poddawanie się przemianie, jakiej dokonuje w nas Jezus mocą Ducha Świętego w taki sposób, że stajemy się do Niego podobni. Być podobnym do Jezusa to szczyt rozwoju duchowego.
Módlmy się za członków Krucjaty Wyzwolenia Człowie-ka, aby motywem ich abstynencji była miłość do alkoholi-ków, na wzór Jezusa, który oddał na nas swoje życie.

Tajemnica piąta – Ustanowienie Eucharystii
W każdej Mszy świętej słyszymy te słowa: „To jest Ciało moje za was wydane”, „To jest Krew moja za was przelana”. Jezus ciągle wydaje się za nas. Jezus ciągle jest dla nas da-rem miłującego Ojca. Jezus ciągle oddaje siebie dla zbawie-nia człowieka. Wydanie się za nas i dla nas jest aktem cał-kowitej wolności i miłości Jezusa do każdego z nas. Jezus wzywa: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowa-łem”, a w innym miejscu: „Po tym wszyscy poznają, że je-steście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali”. Miłość jest pierwszym i najważniejszym przykaza-niem. W Eucharystii Jezus ciągle objawia swoją miłość, a równocześnie uczy, że my mamy stawać się darem dla in-nych. Sobór Watykański II uczy, że „człowiek... nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresow-ny dar z siebie samego” (KDK 24).
Módlmy się, aby jak najwięcej chrześcijan w Polsce przy-jęło dar abstynencji z miłości do ludzi cierpiących wskutek nadużywania alkoholu.
 
CZĘŚĆ II – ŚWIATŁA
wersja druga
(W tych rozważaniach użyto słów Sługi Bożego Jana Pawła II na temat wolności)

Wstęp
Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i pa-nowaniem nad swoimi czynami. „Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobro-wolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości”: Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami.

Tajemnica pierwsza – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga: prawda oświeca rozum i kształtuje WOLNOŚĆ człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana.
Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystu-sa, ‘światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka’, ludzie stają się „światłością w Panu” i „dziećmi światłości”, i uświęcają się przez posłuszeństwo prawdzie.
Módlmy się za rodziny uzależnionych od alkoholu i wszystkich cierpiących z powodu nałogu swoich bliskich.
 
Tajemnica druga – Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
Człowiek jest powołany do wolności. Wolność nie ozna-cza prawa do samowoli. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, naraża wolność na śmier-telny cios. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowią-zany do prawdy. Inaczej jego wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem.
Człowiek nie zawdzięcza wszystkiego samemu sobie, lecz jest stworzeniem Bożym; nie jest panem swego życia ani też życia innych; jeśli pragnie być człowiekiem w prawdzie, mu-si słuchać i być posłusznym.
Módlmy się za ludzi zniewolonych nałogami i upadają-cych pod ciężarem uzależnień.

Tajemnica trzecia – Jezus głosi prawdę o Królestwie Bo-żym i wzywa do nawrócenia
Wolności jednostki nie da się oddzielić od wolności in-nych ludzi. Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenie tylko do kręgów własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych.
Człowiek jest powołany do wolności. Wolność jest nie-zwykle cenną wartością, za którą trzeba zapłacić wysoką ce-nę. Wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar; wymaga czujności i odwagi wobec zagrażających jej sił wewnętrz-nych i zewnętrznych.
Nie ma wolności bez ofiar. Im więcej człowiek czyni do-bra, tym bardziej staje się wolnym.
Módlmy się za wszystkich pracujących z uzależnionymi i pomagających rodzinom cierpiącym na skutek alkoholizmu.

Tajemnica czwarta – Przemienienie na Górze Tabor
Chrystus objawia przede wszystkim, że w warunkach au-tentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. To prawda po-zwala zachować wolność wobec władzy i daje moc, by przy-jąć męczeństwo. Potwierdza to Jezus przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świa-dectwo prawdzie.”
Jezus objawia ponadto, że wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy przez dar z siebie. Tak więc kontem-placja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym jest wolność: darem z siebie w służbie Bogu i braciom.
Módlmy się za ruchy trzeźwościowe i wszystkich podej-mujących dobrowolną abstynencję jako ofiarę i modlitwę w intencji uzależnionych, za wszystkich trwających w Kru-cjacie Wyzwolenia Człowieka.

Tajemnica piąta – Ustanowienie Eucharystii
Jeśli ktoś doświadczył miłości, doświadczył również wol-ności. Człowiek w miłości przekracza siebie samego, wy-zwala się, ponieważ zależy mu na innym człowieku, ponie-waż pragnie, by życie drugiego człowieka było udane.
Szanujcie godność człowieka od pierwszych chwil jego ziemskiej egzystencji aż do ostatniego tchnienia! Godność człowieka jest nienaruszalna!
 Wyzwólcie się, by żyć odpowiedzialnie w wolności. Otwórzcie bramy Bogu!
Nie ma wolności bez miłości.
Człowiek jest powołany do wolności. Wam wszystkim, którzy mnie teraz słuchacie, mówię: pełnia i doskonałość tej wolności ma jedno imię – Jezus Chrystus.
Chrystus jest naszym Zbawicielem, jest naszą wolnością.
Módlmy się za nas samych, za ludzi na całym świecie, byśmy potrafili odpowiadać na wezwanie Ojca Świętego Ja-na Pawła II oraz z radością i odwagą głosić Jego przesłanie o pokoju, miłości i wolności.
 
CZĘŚĆ III – BOLESNA
wersja pierwsza


Tajemnica pierwsza – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu
Jezu, choć nasze modlitwy nie są tak doskonałe jak Twoja w Ogrojcu, to jednak mamy świadomość Twojego miłosier-dzia i z ufnością pragniemy polecać Ci wszystkich uzależ-nionych od alkoholu. Prosimy, aby dzięki Twojej łasce mieli siłę do walki ze swoją słabością i znaleźli drogę do wyjścia z nałogu.

Tajemnica druga – Ubiczowanie Pana Jezusa
Jezu, Ty dla naszego zbawienia potrafiłeś znieść najo-krutniejsze męki, bo wiedziałeś, że cierpisz za nas dla wiel-kiej sprawy.
Prosimy Cię za cierpiących z powodu pijaństwa bliskich, za rodziny uzależnionych, a szczególnie za dzieci z rodzin alkoholowych, aby nie brakowało im wsparcia, pomocy i życzliwości innych.

Tajemnica trzecia – Cierniem ukoronowanie
Jezu, Ty przyjąłeś na siebie tak wielkie cierpienie, rów-nież nam pozwalasz ofiarować nasze cierpienie za innych.
Prosimy Cię za wszystkich ludzi, którzy podejmują mo-dlitwę w intencji uzależnionych, a szczególnie za członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby ich post, modlitwa i świadectwo przyniosły oczekiwane owoce.
 
Tajemnica czwarta – Niesienie krzyża
Jezu, rozważając tę tajemnicę czujemy, że Ty, Panie, nie stoisz w miejscu. Krok po kroku mozolnie przesuwasz się naprzód, w ciszy i resztkami sił.
Prosimy Cię za osoby, które potrafiły wyjść z nałogu i ży-ją w trzeźwości, za członków wspólnoty AA i Klubów Abs-tynenckich, aby dzięki Twojej łasce wytrwali na tej drodze i byli przykładem dla innych.

Tajemnica piąta – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
To już koniec Twojej ziemskiej drogi. Czekasz jeszcze na śmierć, zostawiając nam swój testament miłości.
Prosimy Cię, Panie, za wszystkich, którzy odeszli z tego świata pod wpływem alkoholu oraz za ofiary wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, obdarz ich swo-im miłosierdziem i przyjmij do Królestwa Bożego.
 
CZĘŚĆ III – BOLESNA
wersja druga

Tajemnica pierwsza – Modlitwa w Ogrojcu
...Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kie-lich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie... (Mt 26, 39)
Jezu, Synu Maryi Panny, prosimy Cię za członków i kan-dydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby ich post i modlitwa były pomocą dla słabych bliźnich i przykładem dla całego społeczeństwa.
Tajemnica druga – Biczowanie
...spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie... (Iz 53, 5)
Jezu, Ucieczko nasza, prosimy Cię za rodziny osób uza-leżnionych, szczególnie za dzieci cierpiące z powodu alkoho-lizmu rodziców, aby dzięki Twojej łasce i pomocy ze strony innych ludzi odnaleźli spokój i radość codziennego życia.
Tajemnica trzecia – Cierniem ukoronowanie
...Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze za-krywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... (Iz 53, 3)
Jezu, Światłości prawdziwa, prosimy Cię za trwających w nałogach i upadających pod ciężarem grzechów, aby w Tobie znaleźli siłę do walki ze swoimi słabościami i aby ten czas był dla nich czasem nawrócenia i wewnętrznej przemiany.
 
Tajemnica czwarta – Droga Krzyżowa
...jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego sie-bie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje... (Łk 9, 23)
Jezu, Drogo i Życie nasze, prosimy Cię za ludzi, którzy trzeźwieją i znaleźli pomoc w ruchu Anonimowych Alkoho-lików, aby wytrwali na drodze trzeźwości i Tobie oddawali trudy i radości swojego życia.

Tajemnica piąta – Śmierć na Krzyżu
...a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie... (J 12, 32)
Jezu, Królu chwały, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza tych, którzy odeszli z tego świa-ta z powodu nadużywania alkoholu lub innych nałogów, przebacz im ich ziemskie przewinienia i przyjmij do swego Królestwa.
 
CZĘŚĆ IV – CHWALEBNA
wersja pierwsza

Tajemnica pierwsza – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Twoje Zmartwychwstanie Chryste jest źródłem nadziei. A nadzieja pokładana w Tobie zawieść nie może. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom już tutaj powstać ze swoich upad-ków. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom powstać z nałogu alkoholizmu. Dzisiaj świadczą swoją trzeźwością, że dla Bo-ga nie ma nic niemożliwego. Jezus zniszczył pęta śmierci i może zniszczyć pęta choroby alkoholowej. Panie Jezu, po-lecamy Ci trzeźwiejących alkoholików. Niech Twoje Zmar-twychwstanie będzie dla nich umocnieniem na drodze trzeź-wości.

Tajemnica druga – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Objawienie zapewnia nas o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak jak wstąpił do nieba, tak zstąpi, aby oddzielić owce od kozłów. Zstąpi, by pochwalić tych, którzy Go na-karmili i napoili gdy był w potrzebie. Panie, prosimy Cię w intencji ludzi, którzy pomagają alkoholikom w powstaniu z nałogu. Umocnij ich i bądź im nagrodą w niebie.

Tajemnica trzecia – Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty jest Duchem Prawdy. Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli – powie Pan Jezus. Prawdziwe wy-zwolenie z nałogu może się dokonać tylko mocą Ducha Świętego. Dlatego wołamy wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II: "Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi", niech wyrwie Pola-ków z kajdan alkoholizmu i uczyni nasz Naród trzeźwym.

Tajemnica czwarta – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Pokorne, ciche życie Maryi zostaje uwieńczone zabra-niem do nieba. Bóg zawsze wywyższa pokornych. Prosimy Cię, Panie, w intencji ludzi, którzy pracują nad otrzeźwie-niem naszego Narodu. Niech ich cicha i pokorna praca wyda stokrotny plon. Niech spotkają się z nagrodą, której wzorem jest Wniebowstąpienie Maryi. Polecamy Ci, Panie, wszystkie ruchy trzeźwościowe i tych, którzy w nich pełnią jakąkol-wiek posługę.
Tajemnica piąta – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Zanim nastąpiła korona chwały, było doświadczenie mie-cza boleści. Paschalna droga Jezusa zrealizowała się w życiu Maryi. Paschalna droga Jezusa zawsze jest zwycięska i uko-ronowana nagrodą. Pozwól nam, Panie, dobrze wykorzystać to doświadczenie, jakim jest alkoholizm Polaków, do więk-szego miłowania Ciebie i Twojego Ojca.
 
CZĘŚĆ IV – CHWALEBNA
wersja druga

Tajemnica pierwsza – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Apostołowie nie od razu uwierzyli w to, że Jezus żyje. Potrzeba było cudownych interwencji. Potrzeba było spotkań Zmartwychwstałego z uczniami. Potrzeba było wspólnie przeżytych posiłków, aby umocnić ich wiarę. Potrzeba było czasu.
Wychodzenie z nałogu to nie tylko odstawienie alkoholu czy narkotyku. To mozolny, pracochłonny proces zmian i naprawiania tego, co się zniszczyło przez uzależnienie. Po-trzeba wielu godzin terapii, spotkań we wspólnocie, uczenia się prostych zachowań. Potrzeba wysiłku, aby wrócić do normalnego życia. Potrzeba nieraz długiego czasu, aby wró-cić do Boga, pojednać się z Nim, wyspowiadać się.
Módlmy się za te osoby, które podjęły wysiłek zmian w życiu, aby wytrwały w swoich postanowieniach i w pracy nad sobą.

Tajemnica druga – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus wstępuje do nieba, ale zanim to uczynił, pozostawił obietnicę: „Oto Ja jestem z wami, aż do skończenia świata”. Obecność Jezusa realizuje się na kilka sposobów. Jezus jest obecny w swoim słowie – Piśmie świętym. Jezus jest obecny w Sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Jezus jest obecny w drugim człowieku: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili”. Czasem trudno jest dostrzec obecność Jezusa w drugim człowieku. Zwłaszcza wtedy, gdy jest uzależniony, gdy do-puszcza się zła, przemocy. Gdy jest pijany lub pod wpływem narkotyku. Jezus nie akceptuje zła, ale akceptuje człowieka. Nawet wówczas, gdy dopuszcza się grzechu. Jezus wzywa do nawrócenia, aby wszyscy, również nierządnice i pijacy, znaleźli się w Jego Królestwie.
Módlmy się za rodziny alkoholików, aby nie zgadzając się ze złem, nie przekreślały człowieka. Aby potrafiły od-krywać obecność Boga w swoich uzależnionych bliźnich.

Tajemnica trzecia – Zesłanie Ducha Świętego
Mówili różnymi językami, tak że wszyscy mogli ich zro-zumieć. Duch Święty jest duchem zrozumienia, dialogu, jed-ności, klarownej mowy. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Człowiek uzależniony nie rozumie siebie. Alkoholik nie jest rozumiany przez bliźnich. Osoba uzależniona ma pijane my-ślenie. Świat i życie są nierealnie zaćmione, zniekształcone, nierealne. Trzeźwienie domaga się popatrzenia na swoje ży-cie w prawdzie. Domaga się zrozumienia innych, domaga się pojednania z bliźnimi. Nie jest to łatwe. Potrzeba mocy Du-cha Świętego, aby wejść na drogę trzeźwienia i przemiany życia.
Módlmy się o moc Ducha Świętego dla wszystkich, któ-rzy chcą trzeźwieć.

Tajemnica czwarta – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglą-dać będą”. Serce Maryi jest niepokalane – najczystsze, dlatego Ona pierwsza dostąpiła oglądania Boga. Oczyszczenie serca dokonuje się w Sakramencie Pojednania. Sakrament Pojednania domaga się prawdziwego nawrócenia. Szczerego żalu i mocnego postanowienia poprawy. Wielu ludzi spowia-da się z nadużywania alkoholu. Wielu alkoholików i pijaków przystępuje do Spowiedzi na święta, bo tak nakazuje oby-czaj. Niestety najczęściej nie ma w nich prawdziwego na-wrócenia. Nie ma zdecydowanej woli zerwania ze złem. Nie ma zadośćuczynienia i naprawienia krzywd. Nie ma oczysz-czenia serca. Taka spowiedź nie przynosi przebaczenia grze-chów. Nie daje oczyszczenia serca. Nie otwiera drogi do oglądania Boga.
Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę prawdziwego nawró-cenia dla wszystkich pijaków, kierowców, którzy jeżdżą sa-mochodami po spożyciu alkoholu, za wszystkich handlują-cych alkoholem. Za tych, którzy pod wpływem alkoholu do-puścili się jakichkolwiek grzechów.
Tajemnica piąta – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
Maryja doświadcza chwały. Została wybrana przez Boga, ale także najpełniej i najdoskonalej odpowiedziała na Boży plan i powołanie. Do końca umiłowała Boga i ludzi. Na koń-cu będziemy sądzeni z miłości. Jezus mówi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść. Byłem spragniony, a daliście Mi pić. By-łem nagi, a przyodzialiście Mnie...”. Największym przykaza-niem Jezusa jest przykazanie miłości. Trzeba się uczyć miło-ści. Mozolnie, ofiarnie spełniać uczynki miłości. „Nie miłuj-cie słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Abstynencja w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka jest czynem miłości.
Przez abstynencję podjętą w intencji ludzi zniewolonych wzrasta miłość w sercach osób, które rezygnują z alkoholu. Jezus obiecuje, że nawet szklanka wody podana z miłości bliźniemu nie pozostanie bez nagrody. Ten czyn miłości, ja-kim jest abstynencja w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, też nie pozostanie bez nagrody.
Módlmy się, aby jak najwięcej osób podjęło dzieło Kru-cjaty i podjęło abstynencję z miłości do braci uzależnionych od alkoholu.